Privacy statement

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jilzi B.V. (hierna: “Jilzi”) verwerkt van de gebruikers van de website https://jilzi.com/.

Indien je je registreert op de website https://jilzi.com/ of om een andere reden persoonsgegevens aan Jilzi verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Jilzi B.V.

Cornelis Bakkerlaan 59

1251 BP Laren

KvK nummer 68450788

Onze klantenservice is bereikbaar via hello@jilzi.com.

2. Welke gegevens verwerkt Jilzi en voor welk doel

2.1 In het kader van je registratie op en gebruik van onze website (en dedaarop aangeboden dienstleverlening) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bankrekeningnummer.

2.2 Jilzi verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je registratie op de website en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.
  2. indien je via de website producten of diensten hebt besteld, worden je voor- en achternaam en bankrekeningnummer gebruikt voor de afwikkeling van de betalingen;
  3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen/verstrekken van uitnodigingen en informatie over de door Jilzi georganiseerde diensten en activiteiten;
  4. uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Jilzi je naam en e-mail adres voor het per e-mail versturen van haar nieuwsbrief met nieuwe acties en informatie over Jilzi. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mail adres van de. In iedere mail is ook een ‘uitschrijven’ link toegevoegd, waarmee je jouw toestemming kunt intrekken.

2.3 Jilzi kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 Jilzi zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van haar (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Jilzi en je te informeren over de voordelen van het gebruik van Jilzi.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Jilzi passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Jilzi gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Jilzi. Met de verwerkers heeft Jilzi een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de klantenservice (hello@jilzi.com) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Jilzi zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Jilzi je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de klantenservice (hello@jilzi.com). Jilzi zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Jilzi je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Jilzi je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de klantenservice (hello@jilzi.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (hello@jilzi.com).

6. Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt hiervoor tweemaal toestemming gevraagd. Eerst vult u uw gegevens in op onze website, waarna u een bevestigingsmail ontvangt. In deze mail bevestigt u de inschrijving voor de nieuwsbrief, door op de link te klikken in de mail.

Om een persoonlijke nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij uw e-mail adres en volledige naam nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief. Deze link is tevens te vinden op onze contactpagina.

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Door uzelf aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat de verzonden data door MailChimp wordt verwerkt, en gaat u akkoord met de privacy en algemene voorwaarden van Mailchimp.

7. Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

8. Gebruik social media koppelingen

Op onze pagina’s kunnen plugins van sociale netwerken staan zoals Facebook, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag.

Als u onze pagina’s bezoekt, kan via deze social media plugins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen uw browser en de servers van de social media. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Op die manier kan bijvoorbeeld Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens u onze website bezoekt.

9. Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

10. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Jilzi kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

11. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.jilzi.com bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Laren, 28 mei 2023